Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest ucyfrowienie aparatu RTG typu POLYRAD PREMIUM w technologii DR.
Numer ogłoszenia: 59360 - 2015; data zamieszczenia: 17.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej - SPZOZ w Warszawie , al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6735235, faks 22 6735193.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest ucyfrowienie aparatu RTG typu POLYRAD PREMIUM w technologii DR..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń, sprzętu wraz z oprogramowaniem potrzebnym do ucyfrowienia aparatu RTG POLYARD PREMIUM. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a. dostawy, podłączenia i uruchomienia urządzeń i sprzętu wraz z oprogramowaniem potrzebnym do Pracowni RTG mieszczącej się w Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej SPZOZ w Warszawie na terenie dzielnicy Rembertów. b. przeprowadzenia szkolenia w zakresie eksploatacji i administrowania urządzeniami, sprzętem oraz oprogramowaniem dla 2 pracowników Zamawiającego. Dostawa obejmuje: . Interfejs systemu cyfrowego z generatorem RTG, b. System obrazowania cyfrowego DR - stacja technika, - narzędzia softwarowe, - funkcje DICOM c. Diagnostyczna stacja lekarska, d. Duplikator płyt, e. System archiwizacji długoterminowej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.13.00-4, 30.23.60.00-2, 80.51.10.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (oryginał lub kopia pośwaidczona notarialnie) - wzór stanowi załącznik nr 8 .Pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się on udzielenie zamówienia - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozaon.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przychodnia Lekarska AON SPZOZ w Warszawie Al.ge.A.Chruściela 103 , 00-910 Warszawa pok. 106 I piętro - kancelaria..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2015 godzina 11:00, miejsce: Przychodnia Lekarska AON SPZOZ w Warszawie Al.ge.A.Chruściela 103 , 00-910 Warszawa pok. 106 I piętro - kancelaria..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie