Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "SpecLek"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


Przyjęcia pacjentów: Pon-Pt 7:30-18:30
Rejestracja: Pon-Pt 7:30-18:00
Tel: 261-813-350, 261-814-444
Fax: 22-673-40-94
e-mail: rejestracja@speclek.pl - zamawianie recept , przychodnia@spzozaon.pl


USŁUGA TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO W PRZYCHODNI LEKARSKIEJ "SPECLEK" SPZOZ W WARSZAWIE


W związku z wejściem w życie od 1 kwietnia 2012 r. Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się uprzejmie informujemy o sposobie postępowania przy zgłaszaniu przez osoby uprawnione chęci skorzystania z usługi tłumacz języka migowego PJM, SJM i SKOGN przy załatwianiu spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez Przychodnię Lekarską "SpecLek" SPZOZ w Warszawie.

Zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza dokonuje osoba niepełnosprawna lub osoba działająca na postawie upoważnienia otrzymanego od osoby niepełnosprawnej, co najmniej na 3 dni robocze przed usługą, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego dokonuje się na specjalnie do tego celu przeznaczonym formularzu, który można pobrać tutaj

Uwaga! Usługa jest bezpłatna.

Wypełniony formularz zgłoszenia można dostarczyć do Przychodni Lekarskiej "SpecLek" SPZOZ w Warszawie:

- za pomocą przesyłki pocztowej - na adres: Przychodnia Lekarskia "SpecLek" SPZOZ w Warszawie , 00-910 Warszawa, al.Gen.A.Chruściela 103,

- osobiście - w rejestracji Przychodni Lekarskiej "SpecLek" SPZOZ, tel. 261-813-350 lub w sekretariacie tel. 22-673-52-35

- za pomocą faksu - na numer: 22-673-51-93,

- za pomocą poczty elektronicznej - na adres: przychodnia@spzozaon.pl